[mtamcsa] Re: [mtamcsa]

  • From: "shlomee magun" <shlompy27@xxxxxxxxxxx>
  • To: mtamcsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 29 Apr 2004 10:54:29 +0300

 
ùìåí ìéðãä. 

îä ùìåîê? 

éù ìê ååàåö'ø ìîáçï ñéñ÷å? 

æä òåìä äøáä ëñó. 

îéùäå îäçáøéí îöà òáåãä? 

áäöìçä ìîëáé áôééðì-4. 

ùìåîôé

----------------------------------------------------------------------------
The new MSN 8:[1] smart spam protection and 2 months FREE* 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMBEN/2737??PS=

Other related posts: