[mtamcsa] FW: öã÷

  • From: "shlomee magun" <shlompy27@xxxxxxxxxxx>
  • To: mtamcsa@xxxxxxxxxxxx, mtamcsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 06 Jun 2005 08:58:20 +0300

 

>From: "vardit p" <vardit123@xxxxxxxxxxx>
>To: zaneta@xxxxxxxxxxxxxxx, btzachi@xxxxxxxxx, idan-ortal@xxxxxxx,
hila.zhafir@xxxxxxxxx, mirke11@xxxxxxxxxxxx, shlompy27@xxxxxxxxxxx
>Subject: FW: öã÷
>Date: Mon, 06 Jun 2005 08:23:55 +0300
>
>>
>>
>>öã÷
>>
>>àãí äåàùí áøöç. ëì äñéîðéí äöáéòå òì ëê ùäåà àùí, ìîøåú ùìà ðîöàä 
>>âåôú
>>äðøöç. òåøê ãéðå, ùéãò ùøåá äñéëåééí ùä÷ìééðè ùìå éåøùò, äçìéè 
>>ìòùåú úøâéì
>>áðàåí äñâéøä ùìå.
>>
>>"çáø îåùáòéí é÷ø, éù ìé äôúòä áùáéìëí", àîø áãøîèéåú åäáéè áùòåï. 
>>"áòåã ã÷ä
>>áãéå÷ äàãí ùðøöç ëáéëåì, éëðñ ìàåìí áéú äîùôè äæä". äåà ñåáá ôðéå 
>>åäáéè ìòáø
>>äãìú åäîúéï. çáø äîåùáòéí ñåááå àó äí àú ôðéäí ìãìú áöéôéä ãøåëä. 
>>òáøä ã÷ä
>>åòåã ã÷ä... àê ãáø ìà ÷øä.
>>
>>"äàîú äéà" àîø òåøê äãéï "ùäîöàúé àú îä ùàîøúé ìôðé îñôø ã÷åú, àáì, 
>>ëåìëí
>>ñåááúí àú äøàù ìòáø äãìú áöéôéä. àðé ñáåø ùæå ñéáä èåáä îñôé÷ ëãé 
>>ìäøàåú ëé
>>éù ñô÷ áìéáëí äàí îéùäåà áëìì ðøöç åìëï àðé ãåøù ìæëåú àú äðàùí."
>>
>>äîåùáòéí éöàå äîåîéí ìäçìéè òì âæø äãéï, àê ùáå ìàåìí áéú äîùôè 
>>ìàçø ã÷åú
>>îòèåú áìáã åãåáøí äëøéæ áãòä àçú, ëé äí îåöàéí àú äàéù ... àùí.
>>
>>"àáì ëéöã æä éúëï, äìà ìëåìëí äéä ñô÷, åëåìëí äñúëìúí ìãìú áäîúðä 
>>ùäðøöç
>>éåôéò" éìì äòåøê-ãéï.
>>
>>"ðëåï" àîø ìå ãåáø çáø äùåôèéí "àðçðå àëï äñúëìðå, àáì ä÷ìééðè 
>>ùìê... ìà
>>äñúëì !"
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>_________________________________________________________________
>Don't just search. Find. Check out the new MSN Search! 
>http://search.msn.com/
>


----------------------------------------------------------------------------
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar MSN Toolbar[1] Get it now! 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMAEN/2755??PS=47575

Other related posts: