[mitsa] Нийт МИТСА-гийн гишүүдэд

  • From: Two Handred Five Sw <infois205@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 May 2010 04:24:05 -0700 (PDT)

Мод тарих аяны санхүүжилт, багаж хэрэгсэл болон бусад зүйлийг My Club бүрэн 
хариуцаж байгаа тул манай холбооноос зөвхөн хүний нөөцөөр дэмжихэд болох бөгөөд 
оролцох гишүүд хувийн бэлтгэлээ хангаж очиход л болно. Тиймээс бүх гишүүд 
идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.
Хүндэтгэсэн ЧАНАРЫН ХОРОО


      

Other related posts: