[mitsa] Дадлага

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 May 2010 02:25:15 -0700 (PDT)

Оюутнуудаа дадлагатаа бүртгүүлэх мэдээлэл явуулахдаа нэр, утас, анги,сургууль, 
үйлдвэрчний дадлага, танилцах дадлага  гэсэн мэдээллийн дагуу явуулна уу!!!


      

Other related posts: