[mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 5 May 2010 03:55:18 -0700 (PDT)

Ñàéí áàéíà óó îþóòíóóäàà ýõíèé ýýëæèíä õýâëýëòýíä ºãñºí ¿íýìëýõ ãàðñàí òóë 
õîðîîí äàðãà íàðààñàà ¿íýìëýõýý àâíà óó.
Æè÷: Ýõíèé ýýëæèíä ºã÷ àìæààã¿é îþóòíóóä 5ñàðûí 7-ñ ºìíº çóðãàà ¿íýìëýõíèé 
600òºãðºãèéí õàìò õîðîîí äàðãà íàðòàà ÿàðàëòàé  õóðààëãàíà óó      

Other related posts: