[mitsa] Á¿õ õîðîîäîä

  • From: Baysaa L <baysaa_l@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Mar 2010 20:38:20 -0700 (PDT)

ªíººäºð áóþó  3/24 íä õîðîîäûí ãèø¿¿äèéí òºëººëºë 3 ãèø¿¿í íü IT park 204 òîîò äýýð 6 öàãò çààâàë èðíý ¿¿!!!
2010 2011 îíû àæëûí òºëºâëºãººíèé òóõàé... 
 
L.Bayarbaysgalan

Other related posts: