[mitsa] Re: [mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà

  • From: Batbayar Gantulga <gtha_tulga@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 May 2010 04:41:31 -0700 (PDT)

Haana ochij unemlehnii zurgaa ogoh ve
________________________________
From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Wed, May 5, 2010 7:55:18 PM
Subject: [mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà


Ñàéí áàéíà óó îþóòíóóäàà ýõíèé ýýëæèíä õýâëýëòýíä ºãñºí ¿íýìëýõ ãàðñàí òóë 
õîðîîí äàðãà íàðààñàà ¿íýìëýõýý àâíà óó.
Æè÷: Ýõíèé ýýëæèíä ºã÷ àìæààã¿é îþóòíóóä 5ñàðûí 7-ñ ºìíº çóðãàà ¿íýìëýõíèé 
600òºãðºãèéí õàìò õîðîîí äàðãà íàðòàà ÿàðàëòàé  õóðààëãàíà óó


      

Other related posts: