[mitsa] Re: [mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà

  • From: Alison DuLguun <alison_tbt@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 5 May 2010 08:49:32 -0700 (PDT)


yerosoo font tanidguiee


________________________________
From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Wed, May 5, 2010 6:55:18 PM
Subject: [mitsa] ¯íýìëýõ ãàðëàà


Ñàéí áàéíà óó îþóòíóóäàà ýõíèé ýýëæèíä õýâëýëòýíä ºãñºí ¿íýìëýõ ãàðñàí òóë 
õîðîîí äàðãà íàðààñàà ¿íýìëýõýý àâíà óó.
Æè÷: Ýõíèé ýýëæèíä ºã÷ àìæààã¿é îþóòíóóä 5ñàðûí 7-ñ ºìíº çóðãàà ¿íýìëýõíèé 
600òºãðºãèéí õàìò õîðîîí äàðãà íàðòàà ÿàðàëòàé  õóðààëãàíà óó


      

Other related posts: