[mitsa] hey

  • From: BATBAATAR Solongo <solongo_go@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 17 Nov 2010 23:20:21 -0800 (PST)

humuus huviin yriagaa olon niited yrihaa boliyo [mitsa] giihaaan!

Other related posts: