[mib] Re: MIB-LIVE-GAMES Pubblicato in download-torrent

  • From: "Mario Esposito aka astromario" <nautilus82@xxxxxxxxx>
  • To: mib@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 16 Aug 2008 14:24:13 +0200

appunto -.-''

2008/8/16 Roberto Zaffuto <rzaffuto@xxxxxxxx>

>
>
> On Fri, 15 Aug 2008 22:59:28 +0200
> "Mario Esposito aka astromario" wrote:
> > non ho capito... stavolta anche noi del MIB dobbiamo
> >scaricare via torrent
> > per essere seeder??????? :|
>
> Perchè esiste forse un mirror dove caricare le live ???
>

Other related posts: