[meepo] Re: eep

  • From: "Thomas F. Zadlo" <thomas@xxxxxxxxxxxx>
  • To: meepo@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Jun 2003 17:52:24 -0700 (PDT)

On Tue, 3 Jun 2003 20:44:33 -0400 , "Metzgar, Jon" wrote:

> 
> http://news.com.com/2100-1041_3-1012372.html?ta=fd_top

Told you - the man.

Other related posts: