[medlazio] Aperte le iscrizioni alla winter school

  • From: Isabella Bruni <isabella_bruni@xxxxxxxx>
  • To: lista med lazio <medlazio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Oct 2009 11:23:13 -0700 (PDT)


--- Sab 24/10/09, MED Segreteria <med.segreteria@xxxxxxxxx> ha scritto:

Da: MED Segreteria <med.segreteria@xxxxxxxxx>
Oggetto: aperte le iscrizioni alla winter school
A: a.bini@xxxxxxxx, ale.falcinelli@xxxxxxxxx, alessiarosa@xxxxxxxx, 
andrea.giacomini@xxxxxxxx, angelika.p@xxxxxxxxx, antonio.saponaro@xxxxxxxxxx, 
babettodonatella@xxxxxxxx, bass58@xxxxxxxxx, binamarinelli@xxxxxxxxx, 
carlo.bonotto@xxxxxxxxxxxxx, carolinagrimaldi@xxxxxxxxx, 
chiaracodino@xxxxxxxxx, claudia.polo@xxxxxxxxxxx, maria.ranieri@xxxxxxxx, 
claudia.spano@xxxxxxxxxxxxx, daniela.robasto@xxxxxxxx, delucavitt@xxxxxxxxx, 
domenico_iervolino@xxxxxxxxxxxxx, giovanna.cerruti@xxxxxxxx, 
giovannellagreco@xxxxxxxxx, giuliolizzi@xxxxxxxx, ilaria.fioravanti@xxxxxxxxx, 
isabella_bruni@xxxxxxxx, lianaperia@xxxxxxxxx, lupet77@xxxxxxxxx, 
m_aglieri@xxxxxxxx, marco.deriu@xxxxxxxx, maria.puglisi@xxxxxxxxx, 
martruc@xxxxxxxxx, mditullio@xxxxxxxx, michymion@xxxxxxxxx, orders@xxxxxxxxxx, 
paolo@xxxxxxxxxxxxxxxxx, primaedopoilqui@xxxxxxxxx, pucci.paola@xxxxxxxxx, 
rm.contini@xxxxxxxxxxx, rocchina@xxxxxxxxxxxx, rosanna.consolo@xxxxxxxxxxx, 
salustri.a@xxxxxxxxxx,
 scurati@xxxxxxxxxxxxx, simona.tirocchi@xxxxxxxx, skater0040@xxxxxxxxxxx, 
tarrico2001@xxxxxxxxxxxx, tinmas@xxxxxxxxx, alberto.parola@xxxxxxxx, 
analain@xxxxxxxxxx, ioanni37@xxxxxxxx, antonelli@xxxxxxxx, 
astunirosaria@xxxxxxxxx, s.brusati@xxxxxxxxxxxxx, 
documentazione1@xxxxxxxxxxxxxxxx, elena.corelli@xxxxxxxxx, 
damiano.felini@xxxxxxxx, dimiceliannalisa@xxxxxxxxxx, domier@xxxxxxxxxxx, 
enrds@xxxxxxxxx, Giannatelli@xxxxxxxxx, "ida. cortoni" 
<Ida.cortoni@xxxxxxxxxxx>, ludimele@xxxxxx, ldabbicco@xxxxxxxxxxxxx, 
lusal@xxxxxxxxx, lazamp@xxxxxxxxxx, m.onorati@xxxxxxxxx, 
ottonemanuela@xxxxxxxx, spartacovitiello@xxxxxxxxxxx, alisusenna@xxxxxxxxx
Data: Sabato 24 ottobre 2009, 13:02

cari soci del MED,
vi comunichiamo l'apertura ufficiale delle iscrizioni alla Orvieto Wintet 
School prevista per dicembre.
per info sulle iscrizioni e le prenotazioni, potete andare sul sito: 
www.medmediaeducation.it.
Vi aspettiamo numerosi
un caro saluto a tutti
 
il MED      

Other related posts:

  • » [medlazio] Aperte le iscrizioni alla winter school - Isabella Bruni