[mctg15] Transfer needed Sunday

  • From: Chalet Marmotte <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Mountain Bus Company <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Powdercab Info <info@xxxxxxxxxxxxx>, Getaway Vans <info@xxxxxxxxxxxxxxx>, Action Transfers <transfers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Rolling Road <info@xxxxxxxxxxxxxxx>, Transfers Morzine Group <mctg15@xxxxxxxxxxxxx>, Skiidi Gonzales <juan@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Taxi Morzine Info <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>, Ski Lifts Info <info@xxxxxxxxxxxxx>, Skitransfers Info <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>, A2ski Co Info <info@xxxxxxxxxxx>, Alpybus Info <info@xxxxxxxxxxx>, Morzine Link <transfers@xxxxxxxxxxxxxxx>, Alpnavtransfers Info <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Transfers With Alpine Action Adventures <transfers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Mountain Drop-Offs <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 10 Sep 2020 11:40:08 +0000

Hi all,

Looking for a transfer for a 17.30 flight this coming Sunday if anyone happens 
to be going down.

Regards,
Mark

Other related posts:

  • » [mctg15] Transfer needed Sunday - Chalet Marmotte