[malbat] tirkiya u tobarankrina gunde hirore

  • From: "sabah R.A" <sabah70@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 15 Sep 2007 17:56:38 +0000

Silav û rêz .....ßÑÏÓÊÇäíÉ - ÇáÌíÔ ÇáÊÑßí íÞÕÝ ÞÑíÉ åÑæÑ
malbata heja ve peyamneri bixonin leshkere turky gunde hirore tobaranikri evro roja shembi '

PNA- ÕÑÍ ãÕÏÑ Ýí ÞæÉ ÍÑÓ ÇáÍÏæÏ ÇáãäÊÔÑÉ Ýí ãäØÞÉ ßÇäí ãÇÓí áæßÇáÉ ÇäÈÇÁ ÈíÇãäíÑ Çáíæã ÇáÓÈÊ Çä ãÏÝÚíÉ ÇáÌíÔ ÇáÊÑßí ÞÕÝÊ ãÌÏÏÇð ÞÑííÉ åÑæÑ ÇáÊÇÈÚÉ áãäØÞÉ ßÇäí ãÇÓí ÇáÊÇÈÚÉ áÒÇÎæ.

æÃæÖÍ ÇáãÕÏÑ Çä ÇáÌíÔ ÇáÊÑßí ÇØáÞ ãÓÇÁ ÇãÓ ÓÊ ÞÐÇÆÝ ãÏÝÚíÉ Úáì ÞÑíÉåÑæÑ Ïæä Çä íÓÝÑ ÇáÞÕÝ Úä ÎÓÇÆÑ Ýí ÇáÇÑæÇÍ.

æÞÇá ÃÍÏ ÇáãæÇØäíä ãä ÇáÞÑíÉ ÇáãÐßæÑÉ áæßÇáÉ ÇäÈÇÁ ÈíÇãäíÑ Çä ÇáÞÕÝ ÃÕÇÈ ÓßÇä ÇáÞÑíÉ ÈÇáÝÒÚ ÈÚÏ æÞæÚ ÇáßËíÑ ãä ÔÙÇíÇ ÞÐÇÆÝ ÇáãÏÝÚíÉ Úáì ãäÇÒá ÞÑíÊåã.

www.peyamner.com

silav ji def sabah


---------------------------------------------------------------------------


[[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] tirkiya u tobarankrina gunde hirore