[makion] Koredake ha..

  • From: tsakai <tsakai@xxxxxxx>
  • To: makion@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 20 Jan 2001 10:42:05 +0100

Hola, amigos.  Tsubasa desu.
 I caught the followed news of Fujiwara-sensei;
" We will reduce and arrange the contents of deep freezer on next Monday

after the seminar.  If you will absent, please write your name firmly on

your samples, or they will be discarded."

 I have hybridoma cells of mouse in the deepfreezer of Takeda room. And
Arijigoku samples in the same freezer. Please keep them. (Koredake ha
nokoshitete ne!)

 Gracias
 Tsubasa Sakai
Other related posts: