[madar] zgodne narastająco, niezgodne salda

 • From: "Madar" <madar@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <madar@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 20 Jan 2005 18:11:54 +0100

Problem:
Mam problem z zestawieniem obrotów i sald. Po zaksiêgowaniu lipca okaza³o siê, 
¿e na obrotach za miesi±c i narastaj±co salda s± zgodne, a saldo jest 
niezgodne. Ksiêgi prowadzê od lipca, wcze¶niej zaksiêgowa³am z dat± czerwcow± 
jako IK zaleg³o¶ci od kontrahentów. Podobna sytuacja wystêpuje w sierpniu, 
który nie by³ jeszcze ksiêgowany- w ksiêgach pomocniczych. Obroty s± zgodne, a 
saldo nie. 


Odpowiedz:

 Problem tkwi w w prawid³owym opisaniu planu kont - zaznaczeniu pola posiada 
analitykê. Obecnie istnieje test sprawdzaj±cy: PLAN KONT/WYDRUK/TEST poka¿e 
wszystkie niezgodno¶ci w planie kont: nieprawid³owe daty bilansu otwarcia itd.

Inn± przyczyn± jest ksiêgowanie na konto posiadaj±ce analitykê, wtedy nale¿y 
dok³adnie przyjrzeæ siê wydrukowi sald, z prawej strony , tu¿ za ramk± czasami 
mog± siê pojawiæ dwie gwiazdki, które oznaczaj± ¿e na danym koncie dokonano 
b³êdnych ksiêgowañTrzecie narzêdzie to KSIÊGOWO¦Æ/BAZY/STATYSTYKA DEKRETÓW albo INTERFACE/ ikona 
INFO / STATYSTYKA DEKRETÓW min. poka¿e dokumenty, które siê niebilansuj± albo 
maj± niezgodne "czwórki z pi±tkami"    Z powa¿aniem

    Dariusz Mazur-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie 
rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem 
//www.freelists.org/archives/madar/. 
Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres 
madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts:

 • » [madar] zgodne narastająco, niezgodne salda