[madar] Re: SDWI - Informacje ogolne

  • From: Alicja <ala@xxxxxxxxxxxx>
  • To: madar@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 22 Jul 2005 09:27:21 +0200

Witam
1. Automatycznie do kolumny towary w KPR trafiajÄ pozycje z rejestru ZAKUP TOWARÃW
2. MoÅna rÄcznie wybraÄ kolumnÄ przy kaÅdej pozycji (z listy wyboru rodzaju )3. Nie istnieje moÅliwoÅÄ utworzenia nowego rejestru. Natomiast moÅna rozdzieliÄ rejestry przy pomocy pola
STOISKO (np. ustawiajÄc stanowisko kosztÃw)
MoÅna teÅ zmieniaÄ tytuÅ rejestru przy kaÅdym wydruku, albo poprzez WZORCE REJESTRÃW na staÅe


Z powaÅaniem
Dariusz Mazur


Lilianna ï napisaÅ(a):

Bardzo prosze o informacje w jaki sposÃb mogÄ zmodyfikowÄÄ program aÅeby
materiaÅy (ksz) wprowadzane w rejestracxh VAT zostaÅy ksiegowane w KPiR
jako towary i materiaÅy gÅÃwne a nie jak to jest teraz jako koszty
pozostaÅe.
czuy istnieje moÅliwoÅÄ zmiany nazwy aktywnego lub utworzenie nowego
rejestru ?Dnia 14-07-2005, czw o godzinie 14:04 +0200, Madar napisaÅ(a):


SDWI to nowy system przekazywania dokumentÃw elektronicznych,
umoÅliwiajÄcy bezpiecznÄ i wygodnÄ komunikacjÄ pÅatnikÃw skÅadek z
ZakÅadem UbezpieczeÅ SpoÅecznych.
PrzystÄpienie do SDWI wiÄÅe siÄ z wieloma korzyÅciami zwiÄzanymi z
bieÅÄcÄ pracÄ pÅatnika, m.in.:


* UÅatwia kontakty pomiÄdzy ZUS i pÅatnikami skÅadek dziÄki
Åatwemu i szybkiemu dostÄpowi do informacji zwrotnej; * Pozwala na odbieranie informacji zwrotnej z dowolnego
oÅrodka-wÄzÅa internetowego (Warszawa, GdaÅsk, WrocÅaw); * UmoÅliwia nadawanie i odbieranie innym podmiotom prawa do
elektronicznej komunikacji z ZUS w imieniu pÅatnika.


Po przeÅÄczeniu w programie PÅatnik metody przekazywania dokumentÃw na
SDWI nieznacznie zmienia siÄ interfejs uÅytkownika oraz obsÅuga
niektÃrych funkcji programu. Nowe obszary robocze (widoki):


* PrzesyÅki zarejestrowane; * PrzesyÅki pobrane.

Nowe polecenia w programie:

* pobieranie przesyÅek z ZUS; * pobieranie przesyÅek z pliku; * rejestrowanie przesyÅek; * przeglÄdanie przesyÅek; * usuwanie przesyÅek; * filtrowanie przesyÅek; * eksportowanie pary kluczy do pliku.

Z powaÅaniem Beata Sucharowska Madar Sp.z o.o.-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie rozeslana do innych czlonkïw listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem //www.freelists.org/archives/madar/. Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts: