[madar] Re: SDWI - Informacje ogolne

 • From: Lilianna Długosz <lila31@xxxxxxx>
 • To: madar@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 20 Jul 2005 16:04:27 +0200

Bardzo prosze o informacje w jaki sposÃb mogÄ zmodyfikowÄÄ program aÅeby
materiaÅy (ksz) wprowadzane w rejestracxh VAT zostaÅy ksiegowane w KPiR
jako towary i materiaÅy gÅÃwne a nie jak to jest teraz jako koszty
pozostaÅe.
czuy istnieje moÅliwoÅÄ zmiany nazwy aktywnego lub utworzenie nowego
rejestru ?Dnia 14-07-2005, czw o godzinie 14:04 +0200, Madar napisaÅ(a):
> SDWI to nowy system przekazywania dokumentÃw elektronicznych,
> umoÅliwiajÄcy bezpiecznÄ i wygodnÄ komunikacjÄ pÅatnikÃw skÅadek z
> ZakÅadem UbezpieczeÅ SpoÅecznych.
> PrzystÄpienie do SDWI wiÄÅe siÄ z wieloma korzyÅciami zwiÄzanymi z
> bieÅÄcÄ pracÄ pÅatnika, m.in.: 
> 
>    * UÅatwia kontakty pomiÄdzy ZUS i pÅatnikami skÅadek dziÄki
>     Åatwemu i szybkiemu dostÄpowi do informacji zwrotnej; 
>    * Pozwala na odbieranie informacji zwrotnej z dowolnego
>     oÅrodka-wÄzÅa internetowego (Warszawa, GdaÅsk, WrocÅaw); 
>    * UmoÅliwia nadawanie i odbieranie innym podmiotom prawa do
>     elektronicznej komunikacji z ZUS w imieniu pÅatnika.
> 
> Po przeÅÄczeniu w programie PÅatnik metody przekazywania dokumentÃw na
> SDWI nieznacznie zmienia siÄ interfejs uÅytkownika oraz obsÅuga
> niektÃrych funkcji programu. Nowe obszary robocze (widoki): 
> 
>    * PrzesyÅki zarejestrowane; 
>    * PrzesyÅki pobrane. 
> 
> Nowe polecenia w programie: 
> 
>    * pobieranie przesyÅek z ZUS; 
>    * pobieranie przesyÅek z pliku; 
>    * rejestrowanie przesyÅek; 
>    * przeglÄdanie przesyÅek; 
>    * usuwanie przesyÅek; 
>    * filtrowanie przesyÅek; 
>    * eksportowanie pary kluczy do pliku.
> 
> Z powaÅaniem 
> Beata Sucharowska 
> Madar Sp.z o.o.

-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie 
rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem 
//www.freelists.org/archives/madar/. 
Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres 
madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts: