[Lugge] Re: perfect

  • From: sergio <overlay@xxxxxxxxx>
  • To: lugge@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 03 Jun 2001 19:01:07 +0200

come hai fatto a risolverlo? Io non ci sono riuscito.

tele@xxxxxxxx wrote:
> 
> problema risolto. scusatemi ancora
> 
> tele

-- 
Sergio, Proud Member & BarMan of LUGGE
e-mail: mailto:overlay@xxxxxxxxx
   web: http://utenti.tripod.it/overlay
 linux: http://lugge.ziobudda.net

Other related posts: