[Lugge] Manuale corso

 • From: "Luigi" <kranidi1@xxxxxxxxxxxxx>
 • To: <lugge@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 22 Feb 2002 00:04:15 +0100

ho scaricato il manuale e non sono riuscito ad aprirlo con zip
mi dice che non non c'è sto usando Mandrake
              Luigi

Other related posts: