[Lugge] Cena

  • From: sergio <overlay@xxxxxxxxx>
  • To: lugge@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 07 May 2001 17:20:46 +0200

Io ci sono.
Non so' come devo iscrivermi per partecipare alla cena.

>Ser Tux
>
> --
>
> > Sergio Sciacchitano
    http://utenti.tripod.it/overlay
> > Proud Member & BarMan of LUGGE

> > lugge@xxxxxxxxxxxx
>

Other related posts: