[Lugge] Buon 2003.....

  • From: Faber Lillo <faber012002@xxxxxxxx>
  • To: Simona Lasagna <simolas@xxxxxxxxx>,Simona Lasagna2 <simona.lasagna@xxxxxxxxxxxxxxxxx>,Ernesto Lasori <erlazol@xxxxxx>, Giuliano Lugge <bipieffe@xxxxxxxx>,Madiai <dadosonia@xxxxxxxxx>,Lugge mailing list!!! <lugge@xxxxxxxxxxxxx>,Bologna Maurizio <maurizio.bologna@xxxxxxxx>,Maury <falzonem@xxxxxxxxxxxxxxxx>, Io Me <effeemme77@xxxxxxxxxxx>,Oscarre <oscaleff@xxxxxxxxx>, Oscarre 2 <ocaleffi@xxxxxxxx>,Paola <b.paola65@xxxxxxxxxxx>, Piero <pdaddato@xxxxxxxxx>,Andy Pisanu <t3wy@xxxxxxxxxxx>, k r <lillofab@xxxxxxxxxxx>,Irene Sannicandro <irene.san@xxxxxxxxx>,Davide Sarocchi <sarocchid@xxxxxxxxx>,Wlassowa Swetlana <wlas2001@xxxxxxxxxx>,s t <gentleghepard@xxxxxxxxx>, cinzia tenerini <morbi010@xxxxxxxx>,Mauro Vidoni <aurom59@xxxxxxxx>,Francesco Vitobello <frankdoors@xxxxxxxxxxxxx>,x y <generdet@xxxxxxxxxxx>, Maury 3 <hquacke@xxxxxxxxxx>,Andrea 57 <andrea_57@xxxxxxxxx>, ??? <kajakaja@xxxxxxxxx>,??? <vecchiotasso@xxxxxxxxx>, Alta <a_giuseppe@xxxxxxxxx>,Derni Andrea <choppoman@xxxxxxxxx>, Anic <anic@xxxxxxxxxxx>,Baldi <ciar.ge@xxxxxx>, "Illegg. Boh?" <vgv2002@xxxxxxxxxxx>,Roberto Calvi <rocalvi@xxxxxxxxx>, Giorgio Caserza <gcvoc@xxxxxxxxx>,Boh? Chillosa? <wowiro@xxxxxxxxx>,Watuss Croce <crocewalter@xxxxxxxxx>,Marco Cugino <shanzekay@xxxxxxxx>,Marco 2 Cugino <oppossum@xxxxxxxxxx>,Gianluca Di Marino <gianlucadimarino@xxxxxxxx>,Emilio <emilio.deangelis@xxxxxxxxxxxxx>, R F <goblin17@xxxxxxxxxxx>,Gianlu Felce <felcegl@xxxxxxxxx>, Fluffy <r.dinatale@xxxxxxxxx>,"Roberto A. Foglietta" <robang@xxxxxxxxx>,Roberto Ghirardi <roberto.ghirardi@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>,monia ibba <biba1972@xxxxxxxxxxx>, Monia Ibba <monya1972@xxxxxxxx>,w j <gentleghepard50@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Dec 2002 18:00:20 +0100 (CET)

Sono in PPS lo so, ma mi sono arrivati così!!!!Per i
fruitori di Linux, bisogna vederli con Open offie.Ciao Fab

=====
E Bill disse :"Ecco il miglior sistema operativo per voi....Windows XP"....fù 
così che decisi di montare la Debian sulla mia povera scatoletta!

______________________________________________________________________
Yahoo! Foto: salva, ritocca, condividi e ordina stampe professionali
http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.photos.yahoo.com

Other related posts: