[liure] Re: librerias pinguino + processing

  • From: heberth ardila <heberthardila@xxxxxxxxx>
  • To: liure@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 25 Oct 2010 09:52:53 -0500

jajajaja ...
el que esta en estas es gustavo!!!
yo solo le pase las librerias que me pidio...
-- 
heberth ardila...

Other related posts: