[l-engepuc] Provas.

  • From: fabior@xxxxxxx
  • To: l-engepuc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 5 Nov 2001 11:32:47 +0100 (MET)

Folks,

Segundo o calendario, nao teremos provas esta semana.

Estou correto ??

[]s

Fabio Rodrigues
fabior@xxxxxxx

-- 
Sent through GMX FreeMail - http://www.gmx.net

*******************************************************************
Subscribe List:
mailto:l-engepuc-request@xxxxxxxxxxxxx?subject=subscribe
Unsubscribe List:
mailto:l-engepuc-request@xxxxxxxxxxxxx?subject=unsubscribe
Archives:
http://www.mail-archive.com/l-engepuc@xxxxxxxxxxxxx/

Other related posts: