[ktvt] nhung nhan vat noi tieng tren the gioi

  • From: "thao vy" <missyguide@xxxxxxxxxxx>
  • To: <ktvt@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 12 Sep 2009 20:39:39 -0400

g?i m?i ngu?i nh?ng lo?t bài nói v? các nhân v?t n?i ti?ng 
Anna Bligh: N? Th? Hi?n D?u Tiên Do Dân B?u - Hoài Nam dài SBS 
Aung San Suu Kyi: N? Lãnh T? Dân Ch? Mi?n - Hoài Nam dài SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=1514M4F2

trên th? gi?i do dài SBS th?c hi?n . Ayatollah Ruhollah Khomeini: D?i Giáo Ch? 
Iran - Hoài Nam dài SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=3DKV7JD1

B?o D?i: V? Hoàng D? Cu?i Cùng C?a Vi?t Nam - Hoài Nam dài SBS 
http://www.megaupload.com/?d=RQI5H6MH

Barak Obama: T?ng Th?ng Tân C? Hoa k? - Hoài Nam SBS 
 Boris Yeltsin: C?u T?ng Th?ng Nga - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=LJ4X10IF

Boris Yeltsin: Thân Th? S? Nghi?p C?a C? T?ng Th?ng Nga ? 
http://www.megaupload.com/?d=M47CTU8U

Các Phi Hành Gia John Glenn và Yuri Gagarin - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=VROTCEQJ

Che Guevara: Ngu?i Hùng Lãng M?n - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=1SZ5K8NO
D?ng Ti?u Bình: Lãnh T? Trung C?ng - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=MTZHNL6K

D?c D?t Lai L?t Ma Tây T?ng - Hoài Nam SBS

Eva Peron: D? Nh?t Phu Nhân Á Can Dình - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=WP1BUYFC

Fidel Castro - Hoài Nam SBS
Harold Holt: C? Th? Tu?ng Úc - Hoài Nam SBS
Heath Ledger: Tài Hoa M?nh Y?u - Hoài Nam SBS

H? Di?u Bang: T?ng Bí Thu D?ng C?ng S?n Trung Qu?c - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=9QESFNIJ

Hoàng D? Nã Phá Luân D? Nh?t (Napoleon Bonaparte) - Hoài Nam dài radio SBS Úc 
Châu th?c hi?n. G?m 4 t?p: 
k? 1: Napoleon Bonaparte 
k? 2: Josephine Bonaparte ? 
http://www.megaupload.com/?d=NVBI7WIN
http://www.megaupload.com/?d=W9NIUOS7
k? 3: Ngu?i Tình Marie Walewska

Hossein và Mahmoud Ahmadinejad (Iran) - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=MCPOQPFM

Joe Biden: Phó T?ng Th?ng Hoa K? Tân C? - Hoài Nam SBS
Jon Utzon, Cha D? Nhà Hát Con Sò Sydney Opera House - Hoài Nam SBS 
Kim Chính Nh?t: Lãnh T? B?c Hàn - Hoài Nam SBS 

Kim Hyon Hui: Di?p Viên Kh?ng B? B?c Hàn - Hoài Nam dài SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=O0Z6RIVE

Kim Nh?t Thành: Lãnh T? B?c Hàn - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=2QA4OZZ4

Leonardo Da Vinci và H?a Ph?m Mona Lisa - Hoài Nam SBS ? 

http://www.megaupload.com/?d=EYJY18LS

Lý B?ng: C?u Th? Tu?ng Trung C?ng - Hoài Nam dài SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=F4XEGNAG

Michael Jackson: King Of Pops - Hoài Nam SBS 20090319 

Mikhail Gorbachev: Ngu?i Khai T? Ch? D? C?ng S?n - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=MYECY93F

Nam Phuong Hoàng H?u - Hoài Nam dài SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=O6B2NT82

Nicole Kidman: N? Tài T? Di?n ?nh Úc - Hoài Nam SBS

Nikita Khruschev - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=3124I42L


Robert Menzies: C? Th? tu?ng T? Do Úc - Hoài Nam SBS
Sarah Palin: N? ?ng C? Viên T?ng Th?ng D?ng C?ng Hòa Hoa K? - Hoài Nam SBS

Thánh Gandhi - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=YVIH2XXO

Thánh Valentine và Ngày Valentine - Hoài Nam SBS 

Thiên tài Leonardo da Vinci - Hoài Nam SBS ? 
http://www.megaupload.com/?d=1OWRV3PL

Other related posts:

  • » [ktvt] nhung nhan vat noi tieng tren the gioi - thao vy