[ktvt] XP

  • From: "NguyenAnhHung" <nguyenhunganhvp@xxxxxxxxx>
  • To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 22 Jan 2008 21:05:07 +0700

C?ng d?ng ngu?i dùng kêu g?i "c?u" Windows XP

(Dân trí) - Ngày "khai t?" c?a Windows XP dang d?n g?n dã khi?n c?ng d?ng ngu?i 
s? d?ng lo l?ng. T?p chí CNTT InfoWorld t? ch?c chi?n d?ch kêu g?i ngu?i
s? d?ng "ký tên d? b?o v? Windows XP".

Hàng tri?u ngu?i s? d?ng trong chúng ta dã quá quen thu?c v?i Windows XP và 
không h? có ý d?nh chuy?n qua s? d?ng Vista. Di?u này cung gi?ng nhu b?n dang
s?ng tho?i mái trong can nhà quen thu?c c?a mình, b?ng nhiên l?i ph?i yêu c?u 
di d?i qua m?t can nhà m?i hon, có th? là ti?n nghi hon, nhung l?i không
tho?i mái nhu ? can nhà cu. Và m?t di?u quan tr?ng khác là "can nhà m?i" kia 
l?i có giá cao hon và tính nang tuong thích v?i môi tru?ng l?i không b?ng
"can nhà cu".

Có nh?ng lí do nh?t d?nh d? ngu?i s? d?ng l?a ch?n Vista, ch?ng h?n nhu mu?n 
khai thác t?i da công su?t c?a máy, mu?n s? d?ng nh?ng tính nang m?i c?a Windows
Vista, ho?c don gi?n hon là d? theo k?p th?i d?i, nhung d?i v?i nh?ng ai dang 
s? d?ng và quen thu?c v?i Windows XP thì nh?ng lí do dó nghe th?t không thuy?t
ph?c. Nhung v?i quy?t d?nh c?a Microsoft, qu? nhiên không còn m?t s? l?a ch?n 
nào khác.

D? ph?n d?i l?i quy?t d?nh c?a Microsoft, nh?ng ngu?i "trung thành" v?i Windows 
XP và không mu?n ph?i thay d?i thoái quen c?a mình và không mu?n ph?i chuy?n
sang s? d?ng m?t h? di?u hành còn quá xa l?, dã quy?t d?nh s? cùng kí tên d? 
ph?n d?i quy?t d?nh "khai t?" Windows XP c?a Microsoft. H? hy v?ng có th?
yêu c?u Microsft, không ch? kéo dài Windows XP thêm 6 tháng hay 1 nam, mà là 
d?n lúc nào nh?ng ngu?i s? d?ng nó dã s?n sàng d? t? mình l?a ch?n nh?ng s?
thay d?i.

N?u b?n cung là m?t ngu?i yêu thích Windows XP và chua s?n sàng d? s? d?ng 
Windows Vista, b?n cung có th? dóng góp ch? kí c?a mình t?i
http://reg.itworld.com/servlet/Frs.frs?Context=LOGENTRY&Source=entdesk080102&Source_BC=13&Script=/LP/80276783/reg&;.

Other related posts:

  • » [ktvt] XP