[ktvt] Tap Chi SMQ AccessTech so 1

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <ktvt@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 29 Mar 2008 09:51:57 +0700

Chào các b?n,
B?n t?p chí di?n t? SMQ AccessTech s? 1 dã du?c dang trên Sao Mai Quán t?i www.saomaiquan.org T?p chí g?m 4 ch? ch? chính 1) Tin t?c 2) Chuyên d? 3) M?o v?t và 4) H?i dáp. M?i các b?n d?c và dóng góp nh?n xét và bài vi?t cho s? sau. Ngoài ra, cung mong các b?n gi?i thi?u d?n b?n bè/t? ch?c quan tâm.
Xin cám on,
Phúc


Other related posts:

  • » [ktvt] Tap Chi SMQ AccessTech so 1