[koita_tous] tha kanoume kati shmera?

  • From: "zacharenia nikitaki" <zacharenia@xxxxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Apr 2006 11:01:13 +0000

êáëçìÝñá óáò!
êÜôé åß÷å ðáñåé ç áöôáñá ìïõ ïôé èá âñåèïõìå ëååé óôïõ äçìïðïõëïõ óçìåñá... éó÷ýåé?
áí ï÷é, õðÜñ÷åé äéáèåóç íá âñåèïõìå?
ìÜëëïí èá ðñåðåé íá ðñïôåéíù êÜôé óõãêåêñéìåíï.. (ÁíôñÝá, ðáìå îá?)
ðåñéìåíù éäååò ãéá ìáò ðïõ ìåéíáìå óôï êëåéíïí áóôõ
óáò öéëù ãëõêá!
 
 

Other related posts:

  • » [koita_tous] tha kanoume kati shmera?