[koita_tous] Re: Ðñüôáóç ãéáóõíáõëéïýëá...

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 20 Dec 2006 01:37:15 -0800 (PST)

Ôï ôñßôï ãêñïõð åßíáé ïé My Wet Calvin (ðñïçãïýìåíùò êÜðïéïé Þôáí óôïõò 
Relevant Box), åßíáé ðïëý êáëïß, Üóå ðïõ åßíáé êáé ùñáßá ðáéäéÜ :-)
www.mywetcalvin.com
www.myspace.com/mywetcalvin
êáé
www.myspace.com/maryandtheboy


ÔÓÁËÏÕÊÁÓ ÃÉÁÍÍÇÓ <tsaloukas_iann@xxxxxxxx> wrote: Ôçí Üëëç ÐÝìðôç 21/12 óôï 
ÃêáãêÜñéí 205 Ý÷åé óõíáõëßá ìå ôïõò:
 - Mary & The Boy (!!!) 
 - Monika
 - ¶ëëï Ýíá ãêñïõð ðïõ äåí ìå ðïëõåíäéáöÝñåé.
  
 Ôïõò Mary & The Boy êÜðïéïé ôïõò åßäáôå óôç ãéïñôÞ ôçò ìïõóéêÞò êáé óáò 
Üñåóáí ðïëý (å, Äþñá?), Ç Ìüíéêá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ôï next big thing ôçò 
åëëçíéêÞò åíáëëáêôéêÞò óêçíÞò (êáé åßíáé êáé ùñáßï êïñéôóüðïõëï).
  
 Åßóïäïò (ìüíï) 10 åõñþ.
  
 Åãþ èá åßìáé åêåß, (íáé Äçìüðïõëå, èá ÷Üóù ìÝñïò ôçò ðñüâáò!) áí äåí Ý÷åôå 
ðñïãñáììáôßóåé êÜôé êáëýôåñï ßóùò åßíáé ìéá êáëÞ åõêáéñßá ãéá ìéá êïßôá 
ôïõò-öÜóç âñáäõíÞ óõíÜíôçóç...
  

---------------------------------
 ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!
 ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí 
êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: