[koita_tous] Áðïëýïìáé êáéôñåëáßíïìáé.

 • From: Dimitris Dimopoulos <vensius@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 17 Dec 2005 04:45:35 -0800 (PST)

Íáé ñå Áðïóôüëç! Äåí ìðïñþ íá Ýñèù ôçí ÊõñéáêÞ ãéáôß èá ðÜù óôçí Äñáðåôóþíá íá 
ðáñáêïëïõèÞóù áãþíåò latin ÷ïñïý! 
  
 Êáé îÝñåéò êáé êÜôé;
  
 ×áßñïìáé!
  
 ×áßñïìáé ãéáôß áõôÞ ôç âäïìÜäá äåí èá ìå îáíáôáðåéíþóåéò, äåí èá ìå 
îáíáðñïóâÜëëåéò êáé äåí èá ìå êÜíåéò íá îáíáíïéþóù óáí óêïõðßäé ðÜíù óôçí 
óêçíÞ. Äåí èá ÷ñåéáóôåß íá õðïìåßíù ôï óáñäüíéï ÷áìüãåëï óïõ üôáí êÜíù ëÜèïò 
óôá ëüãéá. Äåí èá ÷ñåéáóôåß íá áðáñíçèþ êÜèå åßäïò áîéïðñÝðåéáò ãéá íá óå êÜíù 
íá ãåëÜóåéò... äåí èá ÷ñåéáóôåß íá õðïìåßíù ôï åðéêñéôéêü óïõ âëÝììá -áõôÞ ôçí 
áíåñìÞíåõôç ìáôéÜ ðïõ ìå èñÝöåé êáé ìå êáôáóôñÝöåé.
  
 ÁëëÜ ãíùñßæåéò Þäç êÜèáñìá ïôé ü,ôé êáé íá ìïõ êÜíåéò åãþ óå áãáðþ üðùò 
áãáðïýí ïé ðïéçôÝò ôçí Ýñçìï. Êé åíþ îÝñù ïôé åßíáé üíåéñï, åãþ ó÷åäüí óå áêïýù 
íá ìïõ ëåò ãëõêÜ :
  
 "ÐÞãáéíå óôï äéáãùíéóìü latin Äçìüðïõëå... Åãþ èá óå ðåñéìÝíù ãéá ðÜíôá!"
  
 Ìçí ìå ðëçãþóåéò...
  
 Èá óå óêÝöôïìáé...

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: