[koita_tous] Ðñüôáóç

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Jul 2006 02:01:44 -0700 (PDT)

¼óïé äåí Ý÷ïõí öýãåé áêüìá öáíôÜæïìáé ðùò èá ðåñíïýí ôéò ôåëåõôáßåò ôïõò ìÝñåò 
óôçí ðñùôåýïõóá... Ôé ëÝôå ãéá ìéá ïìáäéêÞ Ýîïäï / äñáóôçñéüôçôá / ... ðñï 
äéáêïðþí; ÓÞìåñá Þ áýñéï. ÊÜðïéïõò èá êÜíïõìå êáéñü íá ôïõò îáíáäïýìå! Äåí Ý÷ù 
áêüìá óõãêåêñéìÝíç ðñüôáóç, áëëÜ áí õðÜñîåé áíôáðüêñéóç ðïëëÝò..!

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail Beta.

Other related posts: