[koita_tous] ÊÁÉ óÞìåñá

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 23 Jun 2006 02:35:30 -0700 (PDT)

ÐáéäéÜ äåí îÝñù áêñéâþò ðïéïé åéäùèÞêáí ÷ôåò êáé ðñï÷ôÝò, áëëÜ ìÞðùò íá êÜíáìå 
êÜôé (êáé) óÞìåñá; Äåí îÝñù ëÝù. Free óõíáõëßåò ìüíï óôçí ðëáôåßá êïôæéÜ Ý÷ïõí 
ìåßíåé ðÜíôùò... áëëÜ ç ðüëç åßíáé ìåãÜëç.

        
---------------------------------
How low will we go? Check out Yahoo! Messenger?s low PC-to-Phone call rates.

Other related posts: