[koita_tous] anakoinwsh

  • From: "zacharenia nikitaki" <zacharenia@xxxxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Apr 2006 18:34:41 +0000

ç ÷áñá & ï êáôóáñïò (ðïõ ãíùñéæïíôáé ÷ñïíéá),  ç öùöù & åãù (ðïõ ãíùñéóôçêáìå ðñïóöáôá) èá ðáìå âïëôéôóá óôçí ðëáêá êáôá ôéò 11:00.
ïðïéïò èåëåé íá ñèåé áò ìå ðáñåé ôçëåöùíï
ôçë åðéêïéíùíéáò 697 43 055 43

Other related posts:

  • » [koita_tous] anakoinwsh