[kismac] Kismet Drones

  • From: adese <adese0@xxxxxxxxx>
  • To: kismac@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 20 Aug 2007 10:05:18 -0400

Hej all

What is the purpose of setting up kismet drones?

-adese

Other related posts: