[kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21

  • From: mingz@xxxxxxxxxxx
  • To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Aug 2003 10:41:24 -0400

in ulk 2
12.2.6
struct vfsmount *
rootmnt
Mounted filesystem object of the root directory

struct vfsmount *
pwdmnt
Mounted filesystem object of the current working directory

struct vfsmount *
altrootmnt
Mounted filesystem object of the emulated root directory (always NULL for the 80
x 86 architecture)

anything unclear?


Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:

> ÊÇÔÚ<<Çé¾°>>µÄÉϲáµÚÎåÕµÚÒ»½ÚÎļþϵͳÀïÃæ.µç×ÓÊéÒ²ÓÐÒ³Âëѽ!!ÎҵľÍÓÐ.
> 
> 
> >From: mingz@xxxxxxxxxxx
> >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >Date: Sun,  3 Aug 2003 00:43:45 -0400
> >
> >can u tell us in which section? many of us use ebook, so no idea about
> >page number. and ulk1 or ulk2?
> >
> >Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:
> >
> > > Çë½Ì<<Çé¾°>>ÖÐP418ÖеÄfs_struct½á¹¹µÄ struct vfsmount
> > > *rootmnt,*pwdmnt,*altrootmnt¸÷±íʾʲôÒâ˼?ÓëËüµÄ *root ,*pwd ,*altroot
> ÓÐʲ
> > > ôÁªÏµ?
> > >
> > >
> > > >From: "top gun" <topgun_boy@xxxxxxx>
> > > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > >Date: Sat, 02 Aug 2003 14:44:58 +0000
> > > >
> > > >ÎÒ¾õµÃʲô¶¼ÌÖÂ۵Ļ°.ÏÔÈ»ºÜÂÒ.µÃÈ·¶¨·½Ïò.
> > > >½¨ÒéÏȾö¶¨´óµÄ·½Ïò.±ÈÈçÄÚ´æ¹ÜÀí.½ø³ÌµÈ.
> > > >ÔÙÌÖÂÛ¸÷¸ö·½ÏòµÄÄ£ÐÍ,È»ºóÔÙÌÖÂÛ´úÂë.
> > > >
> > > >
> > > >>From: mingz@xxxxxxxxxxx
> > > >>Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >>To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >>Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > >>Date: Sat,  2 Aug 2003 10:15:25 -0400
> > > >>
> > > >>yes, i think we can discuss anything about kernel souce here.
> > > >>questions,
> > > >>understandings...
> > > >>
> > > >>Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:
> > > >>
> > > >> >
> > > >> >
> > > >>ÿ¸öÈ˶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄ±ê×¼.ÕâÊǶԵÄ.µ«ÊÇÒ²Ó¦¸ÃÓÐÒ»¸öÒ»°ãµÄ±ê×¼.Ò²ÊÇÒ»¸ö×î»ù
> ±¾
> > > >µÄ±ê
> > > >> > ×¼.
> > > >> >
> > > >>ÎÒÃÇÖªµÀ´úÂëÊÇÔÚÒ»¶¨Ä£ÐÍ,Ò»¶¨»úÖƵĵĻù´¡ÉÏдµÄ.ÎÒÃÇÐèÒªÈËÈ¥½â˵ÕâЩ»ú
> ÖÆ
> > > >.
> > > >> >
> > > >> > >From: dg dolephi <dolephi9080@xxxxxxxxxxxx>
> > > >> > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >> > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >> > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > >> > >Date: Sat, 2 Aug 2003 13:36:39 +0800 (CST)
> > > >> > >
> > > >> >
> > > >> >ÎÒ¾õµÃûÓÐÒ»¸ö×ÜÌåÔõô¶ÁµÄ±ê×¼°É,µÚ¸öÈ˶¼Óв»Í¬µÄ֪ʶ²ã´Î,ÓëÐèÇó.Ö»
> Òª´ó
> > > >¼ÒÒ»
> > > >> > ÆðÈ¥×ö,
> > > >>ÓÐÎÊÌâÌá³öÀ´¾ÍºÃÁË.»òÓÐʲôÐĵö¼ÄÜÌáÂð.ÎÒÒÑ¿ªÊ¼ÁË,²»¹ý½ø¶ÈºÜÂý,
> > > >ÒòΪ
> > > >> > ²Å¸Õ½Ó´¥,ºÜ¶à¶«Î÷¶¼²»Ã÷°×,ÔÚѧϰULK2 µÄmemory²¿·Ö.
> > > >> > >
> > > >> > >top gun <topgun_boy@xxxxxxx>
> > > >>wrote:ÎÒÈÏΪ¿ìËÙ½øÈëѧϰ²ÅÊÇÃ÷ÖÇÖ®¾Ù.×öʵ
> > > >榈
> > > >> > ÁË,×ÔÈ»¾Í¶à¸ö¼ÓÈëÁË.²»´í,¹ã¶ø¸æÖ®ºÜ
> > > >> > >ÖØÒª,µ«ÊÇҲûÓÐ×öʵÊÂÖØÒª.Ö»½²²»×öÊÇûÓÐÒâÒåµÄ.
> > > >> > >µ±ÎñÖ®¼±¾ÍÊÇ̸ÔõÑùÀ´¶Á.×ܲ»ÊÇÄÜÂþûĿµÄµÄ¶Á.ÐèҪȷ¶¨¸ö·½Ïò.
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> > > >From: "ÖÜÄ"
> > > >> > > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >> > > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >> > > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > >> > > >Date: Fri, 1 Aug 2003 16:1:52 +0800
> > > >> > > >
> > > >> > > >dg dolephi£¬ÄúºÃ£¡
> > > >> > > >
> > > >> > > >¡¡¡¡Ï£ÍûÄÜÓиü¶àµÄÈËÆø£¬¸üÐèÒªÈËÀ´´ø¶¯¡£
> > > >> > > >
> > > >> > > >======== 2003-08-01 12:53:00 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º ========
> > > >> > > >
> > > >> > > >ÎÒ¾õµÃÕâ¸öÁбíÓбØÒª´æÔÚ.
> > > >>ÈËÆøÂð,×ÜÐèҪһЩʱ¼ä¾Û¼¯,Òª×öһϹã¸æ²ÅÐÐ
> > > >. ¶ø
> > > >> > ÇÒ
> > > >> >
> > > >> >±¾À´ÄÚºËѧϰ¾ÍÊDZȽÏÄÑ,ÖйúÈËÂð,ϲ»¶ÏÈȥѧϰ˼¿¼,²Å»á³öÀ´ÎÊÎÊÌâ,ÄÚºË
> ѧ
> > > >Ï°²Å
> > > >> > ¸Õ
> > > >> > >Æô¶¯,ËùÒԴ󲿷ÖÈ˶¼ÔÚѧϰÖÐ. ¾ÍÏñlinux
> > > >>Óɲ»±»ÈËËùÖª,¶¼½ñÌìÄܹ»Áí΢Èí¶¼
> > > >¹Ø×¢
> > > >> > µÄ
> > > >> > >Ò»ÑùÊÂÎï,ËüÒ²¾­¹ýÁ˺ܳ¤Ê±¼äµÄ·¢Õ¹.
> > > >> > > >
> > > >>¶øÇÒ¿ÉÒÔºÍlinuxfansÉÌÁ¿,ÔÚÄÚºËÇøµÄÎÊÌâ,ͬʱÒÔmailÐÎʽ·¢µ½ÕâÀïÀ´.ÕâÑù
> > > >
> > > >> > >¾ÍÔÚÂÛ̳ÉÏÓÐÎÊÌâ,ÕâÀïÒ²ÖªµÀÁË.
> > > >> > > >
> > > >> > > >mingz wrote:
> > > >> > > >yes, this is a problem. i do not know that i am soooo busy
> > > >>now. i
> > > >need
> > > >> > >finish
> > > >> > > >5 papers this year base on the schedule (almost impossible).
> > > >>so i am
> > > >> > >already
> > > >> > > >exhausted. sorry for my private reason.
> > > >> > > >
> > > >> > > >
> > > >> > > >ming
> > > >> > > >
> > > >> > > >On Monday 30 June 2003 22:51, oyk wrote:
> > > >> > > > > Hi£¬mingz
> > > >> > > > >
> > > >>ÎÒ¶¼²»ÖªµÀÕâ¸ökernelreadfansÁбíÓÐûÓбØÒª¡£ÒòΪÀ´µÄÈËÌ«ÉÙ£¬¶øÇÒºÜ
> > > >¶àÈË
> > > >> > Ï°
> > > >> > >¹ßÔÚlinuxfansÉÏÌÖÂÛ¡£ÌÖÂÛÖظ´µÄÎÊÌâÓÖ²»ºÃ¡£
> > > >> > > > > ²»¹ýÎÒ»¹ÊǾõµÃÊÕµ½ÄãµÄinfoºÜ¸ßÐË.....
> > > >> > > > > ÕâÖ»ÊÇÎÒµÄÒ»µãÒÉÎÊ...
> > > >> > > > > Best Regards
> > > >> > > > > Ouyang Kai
> > > >> > > >
> > > >> > > >--
> > > >> > > >--------------------------------------------------
> > > >> > > >| Ming Zhang, PhD. Student
> > > >> > > >| Dept. of Electrical & Computer Engineering
> > > >> > > >| College of Engineering
> > > >> > > >| University of Rhode Island
> > > >> > > >| Kingston RI. 02881
> > > >> > > >| e-mail: mingz@xxxxxxxxxxx
> > > >> > > >| Tel. (401) 874-2293 Fax (401) 782-6422
> > > >> > > >| http://www.ele.uri.edu/~mingz
> > > >> > > >--------------------------------------------------
> > > >> > > >
> > > >> > > >
> > > >> > > >
> > > >> > > >
> > > >> > > >
> > > >> > > >Do You Yahoo!?
> > > >> > > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> > > >> > > >
> > > >> > > >= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> > > >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
> > > >> > > >Àñ£¡
> > > >> > > >
> > > >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÜÄ
> > > >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡kancon@xxxxxxx
> > > >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2003-08-01
> > > >> > >
> > > >> >
> > > >> >_________________________________________________________________
> > > >> > >ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger:
> > > >http://messenger.msn.com/cn
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> > >
> > > >> > >---------------------------------
> > > >> > >Do You Yahoo!?
> > > >> > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> > > >> >
> > > >> >
> > > >>_________________________________________________________________
> > > >> > ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£
> > > >>http://www.hotmail.com
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >>
> > > >>
> > > >>
> > > >>
> > > >
> > > >_________________________________________________________________
> > > >ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger:
> > > >http://messenger.msn.com/cn
> > > >
> > > >
> > >
> > > _________________________________________________________________
> > > ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£  http://www.hotmail.com
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> 
> _________________________________________________________________
> ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£  http://www.hotmail.com  
> 
> 
> 
Other related posts: