[kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21

  • From: mingz@xxxxxxxxxxx
  • To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Aug 2003 00:43:45 -0400

can u tell us in which section? many of us use ebook, so no idea about
page number. and ulk1 or ulk2?

Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:

> Çë½Ì<<Çé¾°>>ÖÐP418ÖеÄfs_struct½á¹¹µÄ struct vfsmount 
> *rootmnt,*pwdmnt,*altrootmnt¸÷±íʾʲôÒâ˼?ÓëËüµÄ *root ,*pwd ,*altrootÓÐʲ
> ôÁªÏµ?
> 
> 
> >From: "top gun" <topgun_boy@xxxxxxx>
> >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >Date: Sat, 02 Aug 2003 14:44:58 +0000
> >
> >ÎÒ¾õµÃʲô¶¼ÌÖÂ۵Ļ°.ÏÔÈ»ºÜÂÒ.µÃÈ·¶¨·½Ïò.
> >½¨ÒéÏȾö¶¨´óµÄ·½Ïò.±ÈÈçÄÚ´æ¹ÜÀí.½ø³ÌµÈ.
> >ÔÙÌÖÂÛ¸÷¸ö·½ÏòµÄÄ£ÐÍ,È»ºóÔÙÌÖÂÛ´úÂë.
> >
> >
> >>From: mingz@xxxxxxxxxxx
> >>Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >>To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >>Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >>Date: Sat,  2 Aug 2003 10:15:25 -0400
> >>
> >>yes, i think we can discuss anything about kernel souce here. 
> >>questions,
> >>understandings...
> >>
> >>Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:
> >>
> >> >
> >> > 
> >>ÿ¸öÈ˶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄ±ê×¼.ÕâÊǶԵÄ.µ«ÊÇÒ²Ó¦¸ÃÓÐÒ»¸öÒ»°ãµÄ±ê×¼.Ò²ÊÇÒ»¸ö×î»ù±¾
> >µÄ±ê
> >> > ×¼.
> >> > 
> >>ÎÒÃÇÖªµÀ´úÂëÊÇÔÚÒ»¶¨Ä£ÐÍ,Ò»¶¨»úÖƵĵĻù´¡ÉÏдµÄ.ÎÒÃÇÐèÒªÈËÈ¥½â˵ÕâЩ»úÖÆ
> >.
> >> >
> >> > >From: dg dolephi <dolephi9080@xxxxxxxxxxxx>
> >> > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >> > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >> > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >> > >Date: Sat, 2 Aug 2003 13:36:39 +0800 (CST)
> >> > >
> >> > 
> >> >ÎÒ¾õµÃûÓÐÒ»¸ö×ÜÌåÔõô¶ÁµÄ±ê×¼°É,µÚ¸öÈ˶¼Óв»Í¬µÄ֪ʶ²ã´Î,ÓëÐèÇó.Ö»Òª´ó
> >¼ÒÒ»
> >> > ÆðÈ¥×ö, 
> >>ÓÐÎÊÌâÌá³öÀ´¾ÍºÃÁË.»òÓÐʲôÐĵö¼ÄÜÌáÂð.ÎÒÒÑ¿ªÊ¼ÁË,²»¹ý½ø¶ÈºÜÂý,
> >ÒòΪ
> >> > ²Å¸Õ½Ó´¥,ºÜ¶à¶«Î÷¶¼²»Ã÷°×,ÔÚѧϰULK2 µÄmemory²¿·Ö.
> >> > >
> >> > >top gun <topgun_boy@xxxxxxx> 
> >>wrote:ÎÒÈÏΪ¿ìËÙ½øÈëѧϰ²ÅÊÇÃ÷ÖÇÖ®¾Ù.×öʵ
> >榈
> >> > ÁË,×ÔÈ»¾Í¶à¸ö¼ÓÈëÁË.²»´í,¹ã¶ø¸æÖ®ºÜ
> >> > >ÖØÒª,µ«ÊÇҲûÓÐ×öʵÊÂÖØÒª.Ö»½²²»×öÊÇûÓÐÒâÒåµÄ.
> >> > >µ±ÎñÖ®¼±¾ÍÊÇ̸ÔõÑùÀ´¶Á.×ܲ»ÊÇÄÜÂþûĿµÄµÄ¶Á.ÐèҪȷ¶¨¸ö·½Ïò.
> >> > >
> >> > >
> >> > > >From: "ÖÜÄ"
> >> > > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >> > > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >> > > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >> > > >Date: Fri, 1 Aug 2003 16:1:52 +0800
> >> > > >
> >> > > >dg dolephi£¬ÄúºÃ£¡
> >> > > >
> >> > > >¡¡¡¡Ï£ÍûÄÜÓиü¶àµÄÈËÆø£¬¸üÐèÒªÈËÀ´´ø¶¯¡£
> >> > > >
> >> > > >======== 2003-08-01 12:53:00 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º ========
> >> > > >
> >> > > >ÎÒ¾õµÃÕâ¸öÁбíÓбØÒª´æÔÚ. 
> >>ÈËÆøÂð,×ÜÐèҪһЩʱ¼ä¾Û¼¯,Òª×öһϹã¸æ²ÅÐÐ
> >. ¶ø
> >> > ÇÒ
> >> > 
> >> >±¾À´ÄÚºËѧϰ¾ÍÊDZȽÏÄÑ,ÖйúÈËÂð,ϲ»¶ÏÈȥѧϰ˼¿¼,²Å»á³öÀ´ÎÊÎÊÌâ,ÄÚºËѧ
> >Ï°²Å
> >> > ¸Õ
> >> > >Æô¶¯,ËùÒԴ󲿷ÖÈ˶¼ÔÚѧϰÖÐ. ¾ÍÏñlinux 
> >>Óɲ»±»ÈËËùÖª,¶¼½ñÌìÄܹ»Áí΢Èí¶¼
> >¹Ø×¢
> >> > µÄ
> >> > >Ò»ÑùÊÂÎï,ËüÒ²¾­¹ýÁ˺ܳ¤Ê±¼äµÄ·¢Õ¹.
> >> > > > 
> >>¶øÇÒ¿ÉÒÔºÍlinuxfansÉÌÁ¿,ÔÚÄÚºËÇøµÄÎÊÌâ,ͬʱÒÔmailÐÎʽ·¢µ½ÕâÀïÀ´.ÕâÑù
> >
> >> > >¾ÍÔÚÂÛ̳ÉÏÓÐÎÊÌâ,ÕâÀïÒ²ÖªµÀÁË.
> >> > > >
> >> > > >mingz wrote:
> >> > > >yes, this is a problem. i do not know that i am soooo busy 
> >>now. i
> >need
> >> > >finish
> >> > > >5 papers this year base on the schedule (almost impossible). 
> >>so i am
> >> > >already
> >> > > >exhausted. sorry for my private reason.
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > >ming
> >> > > >
> >> > > >On Monday 30 June 2003 22:51, oyk wrote:
> >> > > > > Hi£¬mingz
> >> > > > > 
> >>ÎÒ¶¼²»ÖªµÀÕâ¸ökernelreadfansÁбíÓÐûÓбØÒª¡£ÒòΪÀ´µÄÈËÌ«ÉÙ£¬¶øÇÒºÜ
> >¶àÈË
> >> > Ï°
> >> > >¹ßÔÚlinuxfansÉÏÌÖÂÛ¡£ÌÖÂÛÖظ´µÄÎÊÌâÓÖ²»ºÃ¡£
> >> > > > > ²»¹ýÎÒ»¹ÊǾõµÃÊÕµ½ÄãµÄinfoºÜ¸ßÐË.....
> >> > > > > ÕâÖ»ÊÇÎÒµÄÒ»µãÒÉÎÊ...
> >> > > > > Best Regards
> >> > > > > Ouyang Kai
> >> > > >
> >> > > >--
> >> > > >--------------------------------------------------
> >> > > >| Ming Zhang, PhD. Student
> >> > > >| Dept. of Electrical & Computer Engineering
> >> > > >| College of Engineering
> >> > > >| University of Rhode Island
> >> > > >| Kingston RI. 02881
> >> > > >| e-mail: mingz@xxxxxxxxxxx
> >> > > >| Tel. (401) 874-2293 Fax (401) 782-6422
> >> > > >| http://www.ele.uri.edu/~mingz
> >> > > >--------------------------------------------------
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > >Do You Yahoo!?
> >> > > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> >> > > >
> >> > > >= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
> >> > > >Àñ£¡
> >> > > >
> >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÜÄ
> >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡kancon@xxxxxxx
> >> > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2003-08-01
> >> > >
> >> > 
> >> >_________________________________________________________________
> >> > >ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger:
> >http://messenger.msn.com/cn
> >> > >
> >> > >
> >> > >
> >> > >
> >> > >
> >> > >---------------------------------
> >> > >Do You Yahoo!?
> >> > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> >> >
> >> > 
> >>_________________________________________________________________
> >> > ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£  
> >>http://www.hotmail.com
> >> >
> >> >
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >>
> >
> >_________________________________________________________________
> >ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger:  
> >http://messenger.msn.com/cn
> >
> >
> 
> _________________________________________________________________
> ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£  http://www.hotmail.com  
> 
> 
> 
Other related posts: