[kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21

  • From: mingz@xxxxxxxxxxx
  • To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Aug 2003 00:15:28 -0400

but different people has different interest. like me prefer to reading the io
part. but now jjww may like network more.


ming

Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:

> ÎÒ¾õµÃʲô¶¼ÌÖÂ۵Ļ°.ÏÔÈ»ºÜÂÒ.µÃÈ·¶¨·½Ïò.
> ½¨ÒéÏȾö¶¨´óµÄ·½Ïò.±ÈÈçÄÚ´æ¹ÜÀí.½ø³ÌµÈ.
> ÔÙÌÖÂÛ¸÷¸ö·½ÏòµÄÄ£ÐÍ,È»ºóÔÙÌÖÂÛ´úÂë.
> 
> 
> >From: mingz@xxxxxxxxxxx
> >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> >Date: Sat,  2 Aug 2003 10:15:25 -0400
> >
> >yes, i think we can discuss anything about kernel souce here. questions,
> >understandings...
> >
> >Quoting top gun <topgun_boy@xxxxxxx>:
> >
> > >
> > > ÿ¸öÈ˶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄ±ê×¼.ÕâÊǶԵÄ.µ«ÊÇÒ²Ó¦¸ÃÓÐÒ»¸öÒ»°ãµÄ±ê×¼.Ò²ÊÇÒ»¸ö×î»ù±¾
> µÄ±ê
> > > ×¼.
> > > ÎÒÃÇÖªµÀ´úÂëÊÇÔÚÒ»¶¨Ä£ÐÍ,Ò»¶¨»úÖƵĵĻù´¡ÉÏдµÄ.ÎÒÃÇÐèÒªÈËÈ¥½â˵ÕâЩ»úÖÆ
> .
> > >
> > > >From: dg dolephi <dolephi9080@xxxxxxxxxxxx>
> > > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > >Date: Sat, 2 Aug 2003 13:36:39 +0800 (CST)
> > > >
> > > >ÎÒ¾õµÃûÓÐÒ»¸ö×ÜÌåÔõô¶ÁµÄ±ê×¼°É,µÚ¸öÈ˶¼Óв»Í¬µÄ֪ʶ²ã´Î,ÓëÐèÇó.Ö»Òª´ó
> ¼ÒÒ»
> > > ÆðÈ¥×ö, ÓÐÎÊÌâÌá³öÀ´¾ÍºÃÁË.»òÓÐʲôÐĵö¼ÄÜÌáÂð.ÎÒÒÑ¿ªÊ¼ÁË,²»¹ý½ø¶ÈºÜÂý,
> ÒòΪ
> > > ²Å¸Õ½Ó´¥,ºÜ¶à¶«Î÷¶¼²»Ã÷°×,ÔÚѧϰULK2 µÄmemory²¿·Ö.
> > > >
> > > >top gun <topgun_boy@xxxxxxx> wrote:ÎÒÈÏΪ¿ìËÙ½øÈëѧϰ²ÅÊÇÃ÷ÖÇÖ®¾Ù.×öʵ
> 榈
> > > ÁË,×ÔÈ»¾Í¶à¸ö¼ÓÈëÁË.²»´í,¹ã¶ø¸æÖ®ºÜ
> > > >ÖØÒª,µ«ÊÇҲûÓÐ×öʵÊÂÖØÒª.Ö»½²²»×öÊÇûÓÐÒâÒåµÄ.
> > > >µ±ÎñÖ®¼±¾ÍÊÇ̸ÔõÑùÀ´¶Á.×ܲ»ÊÇÄÜÂþûĿµÄµÄ¶Á.ÐèҪȷ¶¨¸ö·½Ïò.
> > > >
> > > >
> > > > >From: "ÖÜÄ"
> > > > >Reply-To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > > >To: kernelreadfans@xxxxxxxxxxxxx
> > > > >Subject: [kernelreadfans] Re: Fwd: scsi changes to lk 2.4.21
> > > > >Date: Fri, 1 Aug 2003 16:1:52 +0800
> > > > >
> > > > >dg dolephi£¬ÄúºÃ£¡
> > > > >
> > > > >¡¡¡¡Ï£ÍûÄÜÓиü¶àµÄÈËÆø£¬¸üÐèÒªÈËÀ´´ø¶¯¡£
> > > > >
> > > > >======== 2003-08-01 12:53:00 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º ========
> > > > >
> > > > >ÎÒ¾õµÃÕâ¸öÁбíÓбØÒª´æÔÚ. ÈËÆøÂð,×ÜÐèҪһЩʱ¼ä¾Û¼¯,Òª×öһϹã¸æ²ÅÐÐ
> . ¶ø
> > > ÇÒ
> > > >±¾À´ÄÚºËѧϰ¾ÍÊDZȽÏÄÑ,ÖйúÈËÂð,ϲ»¶ÏÈȥѧϰ˼¿¼,²Å»á³öÀ´ÎÊÎÊÌâ,ÄÚºËѧ
> Ï°²Å
> > > ¸Õ
> > > >Æô¶¯,ËùÒԴ󲿷ÖÈ˶¼ÔÚѧϰÖÐ. ¾ÍÏñlinux Óɲ»±»ÈËËùÖª,¶¼½ñÌìÄܹ»Áí΢Èí¶¼
> ¹Ø×¢
> > > µÄ
> > > >Ò»ÑùÊÂÎï,ËüÒ²¾­¹ýÁ˺ܳ¤Ê±¼äµÄ·¢Õ¹.
> > > > > ¶øÇÒ¿ÉÒÔºÍlinuxfansÉÌÁ¿,ÔÚÄÚºËÇøµÄÎÊÌâ,ͬʱÒÔmailÐÎʽ·¢µ½ÕâÀïÀ´.ÕâÑù
> 
> > > >¾ÍÔÚÂÛ̳ÉÏÓÐÎÊÌâ,ÕâÀïÒ²ÖªµÀÁË.
> > > > >
> > > > >mingz wrote:
> > > > >yes, this is a problem. i do not know that i am soooo busy now. i 
> need
> > > >finish
> > > > >5 papers this year base on the schedule (almost impossible). so i am
> > > >already
> > > > >exhausted. sorry for my private reason.
> > > > >
> > > > >
> > > > >ming
> > > > >
> > > > >On Monday 30 June 2003 22:51, oyk wrote:
> > > > > > Hi£¬mingz
> > > > > > ÎÒ¶¼²»ÖªµÀÕâ¸ökernelreadfansÁбíÓÐûÓбØÒª¡£ÒòΪÀ´µÄÈËÌ«ÉÙ£¬¶øÇÒºÜ
> ¶àÈË
> > > Ï°
> > > >¹ßÔÚlinuxfansÉÏÌÖÂÛ¡£ÌÖÂÛÖظ´µÄÎÊÌâÓÖ²»ºÃ¡£
> > > > > > ²»¹ýÎÒ»¹ÊǾõµÃÊÕµ½ÄãµÄinfoºÜ¸ßÐË.....
> > > > > > ÕâÖ»ÊÇÎÒµÄÒ»µãÒÉÎÊ...
> > > > > > Best Regards
> > > > > > Ouyang Kai
> > > > >
> > > > >--
> > > > >--------------------------------------------------
> > > > >| Ming Zhang, PhD. Student
> > > > >| Dept. of Electrical & Computer Engineering
> > > > >| College of Engineering
> > > > >| University of Rhode Island
> > > > >| Kingston RI. 02881
> > > > >| e-mail: mingz@xxxxxxxxxxx
> > > > >| Tel. (401) 874-2293 Fax (401) 782-6422
> > > > >| http://www.ele.uri.edu/~mingz
> > > > >--------------------------------------------------
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >Do You Yahoo!?
> > > > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> > > > >
> > > > >= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> > > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
> > > > >Àñ£¡
> > > > >
> > > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÜÄ
> > > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡kancon@xxxxxxx
> > > > >¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2003-08-01
> > > >
> > > >_________________________________________________________________
> > > >ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger: 
> http://messenger.msn.com/cn
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >---------------------------------
> > > >Do You Yahoo!?
> > > >ÊîÆÚ´óƬÆë¾ÛÑÅ»¢Í¨ ÍøÂçÉãÏñÍ·+ÑÅ»¢Í¨µ÷ƵÊÕÒô»úµÈÄãÀ´ÄÃ
> > >
> > > _________________________________________________________________
> > > ÏíÓÃÊÀ½çÉÏ×î´óµÄµç×ÓÓʼþϵͳ¡ª MSN Hotmail¡£  http://www.hotmail.com
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> 
> _________________________________________________________________
> ÓëÁª»úµÄÅóÓѽøÐн»Á÷£¬ÇëʹÓà MSN Messenger:  http://messenger.msn.com/cn  
> 
> 
> 
Other related posts: