[jie1991tsinghua] Re: Mailing list and contact info for Jie1£¡

  • From: "yin zhen" <yin_zhen@xxxxxxxxxxx>
  • To: jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 20 Oct 2004 02:28:05 -0700

I still didn't get the attachment. Did anyone actually open the attachment?

Zhen

>From: "Hu Ke" <hu.ke@xxxxxxxxxxxxx>
>Reply-To: jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx
>To: <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
>Subject: [jie1991tsinghua] Re: [jie1991tsinghua] Mailing list and contact 
>info for Jie1£¡
>Date: Mon, 18 Oct 2004 08:22:36 -0500
>
>It's better to use English, so that everybody can read it.
>
>ke
>
>----- Original Message -----
>From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
>To: "Jie1991" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
>Sent: Saturday, October 16, 2004 10:29 AM
>Subject: [jie1991tsinghua] Mailing list and contact info for Jie1£¡
>
>
> > ¸÷λͬѧ£º
> >
> > Ϊ·½±ã½á1ͬѧ֮¼äµÄÁªÏµ£¬ÎÒÔÚfreelists.org½¨Á¢ÁËÒ»¸öÓʼþÁбí
>jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx£¬¼ÓÈë´ËÓʼþÁÐ±í²»ÐëÈ·ÈÏ£¬Ö»ÓÃÎÒ½«ÄãµÄe-mail¼Ó
>Èë¼´¿ÉÉúЧ¡£ÈçÄãÄܹ»ÊÕµ½Õâ·âÓʼþ£¬¾Í˵Ã÷ÄãÒÑÔÚÕâ¸öÁбíÖС£Èç¹ûÄãÏë¸ü¸Äe-mail
>µØÖ·»òÍ˳ö±¾ÓʼþÁÐ±í£¬Çë¸øÎÒ·¢Ò»·âÓʼþ¡£
> >
> > 
>ÎÒÒѽ«ÎÒÊÖÍ·ËùÓеĽá1ͬѧe-mail¼ÓÈëÆäÖУ¬Ãûµ¥¼û¸½¼þ¡£Çë¸÷λÊÕµ½±¾ÓʼþµÄͬ
>ѧ»¨¼¸·ÖÖÓ°ïÎÒÍêÉƱ¾ÓʼþÁÐ±í£¬ÌṩÎÒËùûÓеÄÆäËûͬѧµÄe-mail¸øÎÒ£¬Í¬Ê±½«×Ô¼º
>µÄ¸öÈËÁªÏµÐÅÏ¢ÌîÈ븽¼þ±í¸ñÖв¢¼Ä»Ø¸øÎÒ£¬ÎÒÔÚ»ã×ܺó¼Ä»Ø¸ø¸÷λ¡£
> >
> >
> >
> >
> > ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íõ±ó
> > ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
> > ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-15
> > -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
> > -- Type: application/octet-stream
> > -- File: ContactList_Jie1991_Tsinghua.xls
> >
> >
> >
> > ---
> > [This E-mail scanned for viruses by Declude Virus]
> >
> >
> >
>
>
>---
>[This E-mail scanned for viruses by Declude Virus]
>
>Other related posts: