[jie1991tsinghua] Fw: Mailing list and contact info for Jie1!

  • From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "jie1991tsinghua" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Oct 2004 17:39:06 +0800

I don't know why I cannot send the attachment, I try again!

Wang Bin

************ÏÂÃæÊÇת·¢Óʼþ************
Ô­Óʼþ·¢¼þÈËÃû×Ö: Wang Bin
Ô­Óʼþ·¢¼þÈ˵ØÖ·£ºwangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈËÃû×Ö£ºJie1991
Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈ˵ØÖ·£ºjie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx
Ô­Óʼþ³­ËÍÈËÃû×Ö£º
Ô­Óʼþ³­ËÍÈ˵ØÖ·£º

>¸÷λͬѧ£º
>
>Ϊ·½±ã½á1ͬѧ֮¼äµÄÁªÏµ£¬ÎÒÔÚfreelists.org½¨Á¢ÁËÒ»¸öÓʼþÁбíjie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx£¬¼ÓÈë´ËÓʼþÁÐ±í²»ÐëÈ·ÈÏ£¬Ö»ÓÃÎÒ½«ÄãµÄe-mail¼ÓÈë¼´¿ÉÉúЧ¡£ÈçÄãÄܹ»ÊÕµ½Õâ·âÓʼþ£¬¾Í˵Ã÷ÄãÒÑÔÚÕâ¸öÁбíÖС£Èç¹ûÄãÏë¸ü¸Äe-mailµØÖ·»òÍ˳ö±¾ÓʼþÁÐ±í£¬Çë¸øÎÒ·¢Ò»·âÓʼþ¡£
>
>ÎÒÒѽ«ÎÒÊÖÍ·ËùÓеĽá1ͬѧe-mail¼ÓÈëÆäÖУ¬Ãûµ¥¼û¸½¼þ¡£Çë¸÷λÊÕµ½±¾ÓʼþµÄͬѧ»¨¼¸·ÖÖÓ°ïÎÒÍêÉƱ¾ÓʼþÁÐ±í£¬ÌṩÎÒËùûÓеÄÆäËûͬѧµÄe-mail¸øÎÒ£¬Í¬Ê±½«×Ô¼ºµÄ¸öÈËÁªÏµÐÅÏ¢ÌîÈ븽¼þ±í¸ñÖв¢¼Ä»Ø¸øÎÒ£¬ÎÒÔÚ»ã×ܺó¼Ä»Ø¸ø¸÷λ¡£
>
> 
>
>
>¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íõ±ó
>¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
>¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-15

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
Àñ£¡

  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wang Bin
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-18 
-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/octet-stream
-- File: ContactList_Jie1991_Tsinghua.xlsOther related posts:

  • » [jie1991tsinghua] Fw: Mailing list and contact info for Jie1!