MS Access

  • From: "Ketan Kothari" <muktaketan@xxxxxxxxx>
  • To: <jfw@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 7 Feb 2008 23:51:16 +0530

Does anyone se MS Access?  Are their any scripts?  Please help.
Ketan Kothari
Phone: [r] 24223281, 
Cell: 9987550614
MSN ID: muktaketan@xxxxxxxxxxx
Skype ID: Ketan3333

Other related posts: