Jerusalem Machoz Coordinators : זהו, עכשיו הגיע זמן אנגלית בחמ''ד !

  • From: פט טלשיר <patal@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "jerusalem_coordinators@xxxxxxxxxxxxx" <jerusalem_coordinators@xxxxxxxxxxxxx>, "jerusalem_machoz_coord@xxxxxxxxxxxxx" <jerusalem_machoz_coord@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 4 Mar 2014 09:49:33 +0000


אלכס גליקסברג
מחמ''ד
מחוז ירושלים ומנח''י
[סמל מינהל החמד קטן]

למנהיגי החמ"ד במחוז ירושלים ובעיר ירושלים, לכולם ברכת שלום !

על בסיס נתונים סטטיסטיים ממוצעיים ניתן לומר בשמחה, כי תלמידינו ב-3 השנים 
האחרונות עברו כברת דרך משמעותית בלמידת מקצועות הקודש הן בתוכן והן בהישגים, לצד 
שאר מקצועת הליבה בחינוך היסודי ובחינוך העי"ס. התקדמות זו משתקפת, כאמור, 
בממוצעים המחוזיים גם בהישגי המיצ"ב וגם בהישגי בחינות הבגרות. אכן, גם טיוב 
תהליכי הוראה-למידה משמעותיים ברוח "לב לדעת" מחוללים כל העת שינויים בזירה 
הלימודית בבתי החינוך.

למותר לציין, שהתקדמות זו נזקפת לזכותכם ולזכות מחנכים ומורים מסורים ומקצועיים, 
לצד דחיפת הפיקוח וההדרכה, בעקבות כך אנו זוכים לקדש שם שמיים.

זהו, עכשיו הגיע זמן אנגלית !

השפה האנגלית - היא המפתח לתוכן אקדמי-מחקרי כלל עולמי, היא המפתח לכלי למידה 
מבוססי פדגוגיה דיגיטאלית.

לצערינו, על פי נתונים ממוצעיים, לא כל תלמידינו זוכים לרכוש את שפת האנגלית 
כדבעי, ונמנעת מהם ההזדמנות השווה לקבל מפתח לעולם של כלים ותוכן לצורך לימודיהם 
בהווה, להשכלתם הגבוהה ותעסוקתם בעתיד.

רק לכולנו האחריות והמחוייבות לחולל את השינוי, בידינו הדבר לעשותו, ולא נמנע טוב 
מתלמידנו היקרים.

אמנם, אנגלית היא שפה זרה, אבל אסור לנו שהיא תהא שפה זרה לתלמידי החמד !

המשך הצלחה בכל,

אלכס גליקסברג
מחמ"ד
מחוז ירושלים ומנח"י


<div style="text-align: center;"><a href="http://edu.gov.il/lm";><img 
src="http://meyda.education.gov.il/images/homepage_header_raze.png";></a></div>

PNG image

Other related posts:

  • » Jerusalem Machoz Coordinators : זהו, עכשיו הגיע זמן אנגלית בחמ''ד ! - פט טלשיר