[itle Newsletter] Vol. 11 - 9 March 2005

  • From: "Linos Viglas" <kvigklas@xxxxxx>
  • To: <itle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 9 Mar 2005 02:00:33 +0200

**********************************************************
INFORMATION TECHNOLOGY AND LANGUAGE EDUCATION
Åâäïìáäéáßï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï
**********************************************************

Áãáðçôïß ößëïé,
óáò ðñïùèþ ìÞíõìá ôïõ ðáéäáãùãéêïý óõìâïýëïõ ôçò Ãáëëßáò ãéá ôï ðñüãñáììá 
"¶íïéîç ôçò Åõñþðçò". ¼ðïéïò åíäéáöÝñåôáé ìðïñåß íá ëÜâåé ìÝñïò óôç 
äñáóôçñéüôçôá ðïõ ðñïôåßíåôáé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Young people, Europe and environmental issues
Spring day in Europe and the Clemi (centre for liaison between teaching and 
information media) invite you to participate in a special on-line activity. 
Turn yourself into young reporters for the environment, biodiversity, climate 
change, etc. Focuse on the role of personal, industrial and governmental 
responsabilities and assessment. 
Contributions should be in french and english, to be sent on may the 9th.

For further information, please see : 
http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/clemi/cyberfaxenvironnement/modele.htm 

Roland Camboulives
clemi - iufm 
webmestre du site Maitrise de la langue
conseiller pedagogique au Printemps de l'Europe
European Schoolnet

_____________________________________________________________
Óýíôáîç êáé áðïóôïëÞ ôïõ itle: Ëßíïò Âßãêëáò, kvigklas@xxxxxx
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: http://users.att.sch.gr/kvigklas/ 

Other related posts:

  • » [itle Newsletter] Vol. 11 - 9 March 2005