[Ilugc] bash escape - use quotes

  • From: ramanraj@xxxxxxxxxxxxxxx (Ramanraj K)
  • Date: Mon, 16 Feb 2004 18:31:11 +0530

Sridhar R wrote:

How to delete file ??
 

rm '??'Other related posts: