[hhrug] meeting

  • From: "jomagra@xxxxxxxxxxxxx" <jomagra@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: HHRUG <hhrug@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Feb 2016 11:51:05 +0000 (GMT)

Sorry, can,t make tonight,s meeting. 

JohnG

Other related posts:

  • » [hhrug] meeting - jomagra@xxxxxxxxxxxxx