[harchavot_shlav3] מכתב לגבי צבע הבתים. החלטה סופית

  • From: שמואל לנדאו <landauys@xxxxxxxxx>
  • To: הרחבות שלב ג <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 29 Jun 2011 12:25:55 +0300

 ב"ה

לכבוד

דיירי הרחבות שלב ג'שלום רב!

הנדון: *צבע קירות ביתכם*ברצוננו לעדכן ולקבל תשובה סופית לגבי בחירתכם.

לאחר השנה הראשונה בביתכם הקבלן אמור לבצע תיקוני בדק.

במקרה ויהיו סדקים הקבלן יבצע תיקון צבע מקומי:

*צבע לבן* – תיקונים לאחר כשנה לא יראו

*צבע עפ"י בחירתכם* – ייתכן וייווצר הבדל בין הצבע הישן לחדש, בתיקון. במקרה
כזה אם תרצו שהקבלן יצבע את כל הקיר תצטרכו להוסיף לקבלן את עלות הצביעה
הגדולה.בהתאם לכך אני מבקש לקבל את החלטתכם הסופית האם להישאר בצבע שבחרתם או לחזור
לצבע לבן.
את התשובה יש למסור לא יאוחר ממוצאי שבת, פרשת חוקת, 2.7.11ברכת קיץ טוב ובריא!!!!!!

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד

Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'   02-9938837

Other related posts: