[harchavot_shlav3] מכתב לצוות שיכון

  • From: ירון ובתיה קוממי <komemy@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <beniya_bet@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 19 Oct 2010 22:17:48 +0200

לכולם שלום!

אנו מוצאים מכתב לצוות שיכון, בעניין מרפסות קומות תחתונות, ושירותים שלישיים
בדירה חד מפלסית.

כל מי שמעוניין להצטרף לפניה מוזמן להשיב במייל (או לפגוש על השביל...) ולעדכן
אותנו.

 

המכתב יצא בע"ה בתחילת שבוע הבא.

בתיה קוממי

Other related posts: