[harchavot_shlav3] דירות מעבר

  • From: "Yaacov Taube" <yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Shlav 3" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 18 Sep 2010 21:42:29 +0200

לכל דיירי שלב ג' 

שלום רב,

קותי מוסר שסיים לסייד את כל דירות המעבר. אם יש משפחה שזקוקה לשירות חצר
בדירות (תיקונים וכד') יש לשים רשימה מסודרת בתא דואר של קותי. קותי יחלק
תפקידים לבעלי המלאכה השונים. בפתק יש לציין את מיקום דירת המעבר (הדיירים
האחרונים שגרו באותה דירה) וכן את תאריך המעבר לדירה כדי שקותי יוכל לתכנן את
העבודה בצורה מתאימה ויעילה.

גמר חתימה טובה וצום קל,

פנינה שוורץ בשם ועדת שיכון

Other related posts: