[harchavot_shlav3] לחברים המרחיבים בשלב ג'- חוברת מידע הרחבת דירות

  • From: אמיתי פורת <mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 06 Feb 2010 23:55:24 +0200

לחברים המרחיבים בשלב ג'- שלום

אמנם יש עדיין זמן לתחילת ביצוע, אבל בכל זאת, אנו מבקשים להתחיל לחבר אתכם
ב"קטן" לנושא הרחבת הדירה 

בקרוב תקבלו בעז"ה הצעת תכנית עקרונית להרחבת דירתכם, כפי שתכנן אדר' יהודה
לוי, לנושא זה ייצא דף מלווה נפרד

בינתיים אנו מצרפים חוברת מידע הר' דירות שרוב החומר הקיים בה מעודכן ורלבנטי
(מיעוטו זקוק לעדכונים ע"פ הפשטות המתחדשים בכל יום, ובעז"ה נעשה זאת בקרוב)

רצ"ב החוברת

אמיתי פורת 

מנהל קהילה כפר עציון

0507526974;  <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Other related posts: