[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- דף עדכון לדיירים, מס' 6, 071110

 • From: יעקב רוט <yankeler@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>, אמיתי פורת <mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 8 Nov 2010 10:37:17 +0200

שלום אמיתי.
 
שוב פעם הקובץ שאתה שולח בלתי קריא

 _____ 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Sunday, November 07, 2010 5:35 PM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: שמואל לנדאו; אמיתי פורת; mussach etzionשמעון קרניאל ; Ori Shemer; אלישיב
ומרים קנוהל (eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx); אפרת כהן; אפרת כהן וואלה
(efratcohen4@xxxxxxxxx); פנינה שוורץ (פנינה שוורץ); קותי אלטמן בנין; קותי
וחינה אלטמן (altmankh@xxxxxxxxxxxxxxxxx); שייע ולאה אלטמן
(altmanls@xxxxxxxxxxxxxxxxx); שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx);
שמעון שמואל (שמעון שמואל); תולי שיינפלד; תולי שינפלד- ג'ימייל
(tulish2@xxxxxxxxx); אורי שמר; הילה אור; הילה אור (hilaor73@xxxxxxxxx); חגי
פניני; נחום לנדאו; צביה קרניאל - רו"ח; תולי שיינפלד
Subject: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- דף עדכון לדיירים, מס' 6, 071110
Importance: High



לכולם שלום

רצ"ב, הארות, הערות בונות ושאלות- יתקבלו בברכה

 

ב"ה ‏,‏07/11/2010

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן"
(משלי כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 6 – 071110

 _____ 

תאריך עדכון: ‏07/11/2010

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

 _____ 

1.   תיאומי ביצוע: 

1.1.  כללי: הושלמה גדר ויוטה מסביבה, יש להשלים שילוט ע"פ הנחיות מפקח.
עצים: נגזמו ונעקרו עצים רלבנטיים. נדרש גיזום רלבנטי בעצי אורן מצפון לשוורץ-
סומר (באחריות הקיבוץ- לביצוע שמואל ואמיתי). הקבלן הודגש כי עצים שנותרו אינם
מותרים לעקירה / לגיזום ללא תיאום עם המפקח והקיבוץ. 

1.2.  הערות לקבלן ע"י דיריים והפסקת עבודה: לדיירים אין אפשרות להפסיק את
הקבלן בעבודתו, אלא רק באמצעות המפקח שמואל לנדאו. דיירים לא יכולים לתת הערות
מחייבות ישירות לקבלן, אלא דרך המפקח. אם העניין דחוף ולא תופסים את שמואל ניתן
לפנות לשייע.

1.3.  לו"ז: הקבלן התבקש לספק תכנון לו"ז בדגש על התיאומים של הנושאים
שצריכים הספקה/ החלטה ע"י הדיירים. קבלת הלו"ז והעברתו לדיירים באחריות שמואל
ואמיתי.

1.4.  מטבחים ונגרות: צ.פ. יספקו מטבחים באמצעות נגר ערבי (עזמי – מאבו תור
בעל מפעל במישור אדומים). תכנון: הספיציפי למטבח. עזמי הנגר (בדומה לנאסר) יודע
לתכנן ברמה המקצועית לביצוע ע"פ רצון הדיירים. דיירים המעוניינים בהדמיה,
ובתכנון מפורט הכולל שרטוטים מקצועיים, צריכים לדאוג לאספקת תכנית בעצמם, כפי
שהיה בשלב א+ב (ניתן לתכנן למשל בנגריית בית צור אצל מנחם מסליס באזור התעשיה
של כפ"ע). פירוט לנוהל מטבחים (כולל התייחסות לפרטים כגון: שיש, גז/ כיריים,
חורים לכיורים וגז/ כיריים, קנטים וכד') ייצא ע"י שמואל ל' לדיירים. 

1.5.  אספקת קרמיקה וסניטריה: הקבלן התבקש להעביר לספק (אלוני) מטריצה-
(סלון ומעברים / חדרים/ שירותים כולל חיפויים). בקרה למטריצה- ע"י המפקח.
סטנדרט ע"פ חוזה; שידרוגים בתוספת תשלום. ניתן לקבל זיכוי (ע"פ מחירון זיכויים)
ולקנות לבד במקום אחר. לעניין זה יצאו עדכונים ופירוט נוסף בהמשך.

2.   תכניות מעודכנות- עדכון: 

2.1.  שמואל ישב עם כל המשפחות על התכניות האדריכליות המעודכנות, לצורך עדכון
וסיכום המצב הנוכחי. הדברים כוללים עדכונים לתכניות ההנדסיות ותכניות החשמל. 

2.2.  משמעויות רלבנטיות ייצאו לדיירים לסיכום, (ע"י שמואל או אמיתי). צילומי
תכניות מעודכנות חולקו לדיירים לת"ד.

2.3.  תכניות אינסטלציה- עדיין לא הושלמו באחריות שמואל ל' וצוות כפ"ע (קותי
ושייע) מול האינסטלטור של הקבלן צ.פ. (בכלל אלו גם מיקומי מחלקים, מעבה למזגן,
דוד מים וכד')

2.4.  עדכון כללים ונהלים לנושא חימום דירה ומים חמים, טעון עדיין השלמה
בפרטים. בעקבות כך ייגזרו מעט עדכונים גם לתכניות בנושאים אלו. 

2.5.  מיקומי מחסנים לדירות העליונות: טרם הושלמו (באחריות שמואל ואמיתי מול
יהודה).

2.6.  מחסנים שמופיעים בתכניות: בכל מקום שיש תוספת בינוי או שיפוץ/ טיפול
במחסן קיים- יש לבקש הצעת מחיר מצוות בנין כפ"ע (קותי).

3.    חו"ז בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר לסטנדרט: 

3.1.  טיוטה שניה מעודכנת של סיכום פרטני לכל משפחת חברים (לתוספות שמעבר
לסטנדרט הפרוייקט וכן בקשות מיוחדות / שינויים)– תוקנה לאחר עדכון התכניות
ולאחר ישיבה עם שמואל לנדאו (שבה עלו פרטים שונים שלא היו בהירים לפני כן).
הטיוטה המעודכנת תצא בעז"ה לדיירים השבוע (עד 11.7)– במייל ובת"ד. 

3.2.  הסיכום, גם בטיוטה זו, עדיין אינו סופי. חלק מהדיירים העבירו הערות
ואלו ייבדקו ויתוקנו או יוסברו בהתאם. במקרה של מחלוקת וע"פ הצורך, יידונו
הפרטים בצוות הר' דירות המוסמך לכך ע"פ התקנון. 

בברכה, אמיתי

 

 

Other related posts: