[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] מבצעים באלוני

  • From: <peres@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Nov 2010 21:34:01 +0200

מה לעשות שנהיה באזור רק בראשית חנוכה...
פוריה ואלי הגליליים!

  _____  

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of משפ' ברג
Sent: Tuesday, November 23, 2010 9:03 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] מבצעים באלוני


לכל המעונינים,
שמואל לנדאו ביקש למסור שהמבצעים של הקרמיקה באלוני, עבור כפר עציון,
בתוקף עד יום ששי זה - 26/11/10
אז הזדרזו!
 
 

Other related posts: